Menu Schließen

4. Юҳанно

Суханони “Дар ибтидо Калом буд… ҳама чиз ба воситаи Ӯ ба вуҷуд омад…” худи аввали Китоби Муқаддасро “Худо гуфт… ва шуд” ба хотир …

3. Луқо

Дар Инҷили Луқо Исои Масеҳ чун “Писари Одам” — яъне чун одами дорои қуввати илоҳӣ — тасвир меёбад. Бинобар ин қудрати Ӯ дар озмоиш, дар …

1. Матто

Инҷили Матто Исои Масеҳро чун Подшоҳи яҳудиён муаррифӣ мекунад. Аз ин сабаб Матто ба насабномаи Ӯ, ба омадани меҳмонони пуршараф аз шарқ ва …

5. Аъмол

Китоби “Аъмоли фиристагон” саршавии масеҳият, яъне паҳншавии Хушхабар ва пайдо шудани калисоҳои масеҳиро дар асри якум, дар бар …

2. Марқӯс

Агарчи “Марқӯс” Инҷили кӯтоҳтарин мебошад, он ҳаёти Исои Масеҳро ба таври хеле чуқур ва таъсирбахш тасвир медиҳад. Мо дар он бо Масеҳ чун …

13. Румиён

Номаҳои гуногуни Павлус ва дигар муаллифон таълими Исои Масеҳро мефаҳмонанд ва ба бовардорон чӣ тавр шоистаи Масеҳ зистанро таълим …

Аъмол, Боби 1

Муқаддима. – 1. Номаи аввалро навиштам, эй Теофилус, дар бораи ҳар он чи Исо ба амал овард ва таълим дод аз ибтидо, – 2. То ҳамон рӯзе ки ба …

Юҳанно, Боби 1

Каломи абадӣ ба ҷисм мубаддал шуд. – 1. Дар ибтидо Калом буд, ва Калом бо Худо буд, ва Калом Худо буд. – 2. Он дар ибтидо бо Худо буд. –…

Луқо, Боби 4

Озмоиши Исо. – 1. Ва Исо пур аз Рӯҳулқудс аз Ӯрдун баргашт, ва Рӯҳ Ӯро ба биёбон бурд, – 2. Ва чиҳил рӯз Ӯро иблис меозмуд, ва дар он рӯзҳо…

Марқӯс, Боби 1

Хизматгузории Яҳёи Таъмиддиҳанда; Шаҳодати ӯ дар бораи Исо. – 1. Ибтидои Инҷили Исои Масеҳ, Писари Худо, – 2. Чунон ки дар суҳафи анбиё навишта …

Матто, Боби 1

Насабномаи Исо. – 1. Насабномаи Исои Масеҳ, Писари Довуд, Писари Иброҳим. – 2. Иброҳим Исҳоқро ба дунё овард; Исҳоқ Яъқубро ба дунё овард; ва …

Румиён, Боби 1

Павлуси ҳавворӣ калисои Румро табрик менамояд. – 1. Павлус, бандаи Исои Масеҳ, ҳаввории даъватшуда ва барои башорати Худо интихобгардида, – 2. …

Румиён, Боби 2

Гуноҳи яҳудиён ва ғазаби Худо бар онҳо. – 1. Бинобар ин ту, эй одами маҳкумкунанда, ҳар кӣ бошӣ ҳам, узре надорӣ, чунки дигареро маҳум карда, …

Аъмол, Боби 2

Нозил шудани Рӯҳулқудс. – 1. Вақте ки рӯзи Пантикост фаро расид, ҳамаашон якдилона дар як ҷо ҷамъ омаданд; – 2. Баногоҳ ғулғулае, мисли садои …

Юҳанно, Боби 3

Мусоҳибаи Исо бо Ниқӯдимус. – 1. Дар байни фарисиён шахсе ки Ниқӯдимус ном дошт, аз сардорони яҳудиён буд, – 2. Вай шабона назди Исо омада, …

Луқо, Боби 5

  – Моҳигирии мӯъҷизаосо. –  1. Боре, вақте ки мардуми бисёре аз ҳар тараф Ӯро фишор медоданд, то ки каломи Худоро гӯш кунанд, ва Ӯ дар канори …

Марқӯс, Боби 2

Шифо ёфтани мафлуҷ. – 1. Пас аз чанд рӯз Ӯ боз ба Кафарнаҳум омад; овоза шуд, ки Ӯ дар хона аст. – 2. Дарҳол мардуми бисёр ҷамъ омаданд, ба андозае …

Матто, Боби 2

Омадани мунаҷҷимон. – 1. Чун Исо дар айёми подшоҳ Ҳиродус дар Байт-Лаҳми Яҳудо таваллуд ёфт, аз ҷониби шарқ ба Уршалим мунаҷҷимон омада …

Румиён, Боби 3

Худо дар доварии Худ амин ва одил аст. – 1. Пас, яҳудӣ чӣ бартарӣ дорад, ё ки хатна чӣ фоида дорад? – 2. Бартарии бузурге аз ҳар ҷиҳат, ва пеш аз …

Аъмол, Боби 3

Лангро шифо додани ҳаввориён. – 1. Рӯзе дар соати нӯҳуми вақти ибодат Петрус ва Юҳанно ба маъбад мерафтанд. – 2. Марди ланги модарзоде буд, ки …

Юҳанно, Боби 18

Исо дар боғи Ҷатсамонӣ. – 1. Чун Исо инро гуфт, бо шогирдони Худ ба он тарафи водии Қидрӯн рафт, ки дар он ҷо боғе буд, ва Ӯ ва шогирдонаш ба…

Луқо, Боби 9

Мардум ва шогирдон Исоро кӣ мегӯянд. – 18. Боре, вақте ки Ӯ дар ҷои хилвате дуо мегуфт, ва шогирдонаш бо Ӯ буданд, Ӯ аз онҳо пурсид: “Мардум …

Марқӯс, Боби 3

Исо дар рӯзи шанбе дасти хушкшударо шифо медиҳад. – 1. Ва боз ба куништ даромад; дар он ҷо одаме буд, ки дасти хушкшудае дошт. – 2. Ва аз паи Ӯ …

Матто, Боби 5

Мавъизаи болои кӯҳ. Аҳкоми хушбахтӣ. – 1. Чун мардумро дид, бар фарози кӯҳе баромад ва биншаст; ва шогирдонаш назди Ӯ ҳозир шуданд. – 2. Он гоҳ Ӯ …

Румиён, Боби 4

Иброҳим ба воситаи имон сафед шудааст. – 1. Пас, фаразан, падари мо Иброҳим ба ҳасби ҷисм чӣ чизе пайдо кард? – 2. Агар Иброҳим бо аъмоли худ …

Аъмол, Боби 4

Таъқиботи аввалин ба муқобили ҳаввориён. – 1. Ҳангоме ки онҳо ба мардум сухан мегуфтанд, коҳинон ва сардори посбонони маъбад ва саддуқиён …

Юҳанно, Боби 19

Исо бо тоҷи аз хор бофташуда. – 1. Он гоҳ Пилотус Исоро гирифта, тозиёна зад. – 2. Ва сарбозон тоҷе аз хор бофта, бар сараш ниҳоданд, ва ҷомаи …

Луқо, Боби 15

Шикваи фарисиён ва китобдонон.  – 1. Ҳамаи боҷгирон ва гуноҳкорон назди Ӯ меомаданд, то ки суханони Ӯро гӯш кунанд.  –  2. Вале фарисиён ва …

Марқӯс, Боби 4

Масалҳо дар бораи Малакути Худо. – Дар бораи коранда. – 1. Ва боз дар канори баҳр ба таълим додан шурӯъ намуд; ва мардуми бисёр назди Ӯ ҷамъ …

Матто, Боби 6

Давоми маъвизаи болои кӯҳ. – Маҳкум кардани намуди зоҳирӣ дар дин. – 1. «Зинҳор, садақаи худро дар пеши мардум ба амал наоваред, то ки онҳо …

Румиён, Боби 5

Маънои сафед шудан. – 1. Сулҳу осоиштагӣ бо Худо ва боварӣ ба наҷоти оянда. – 1. Пас, мо бо имон сафед шуда, бо Худо ба воситаи Худованди мо Исои …

Аъмол, Боби 5

Гуноҳ ва мамоти Ҳанониё ва Сафира. – 1. Аммо Ҳанониё ном шахсе, бо ҳамсараш Сафира, мулки худро фурӯхт – 2. Ва як қисми пули онро, бо огоҳии …

Юҳанно, Боби 20

Эҳёи Исо. – 1. Дар рӯзи якшанбе, бомдодон, ки ҳаво ҳанӯз торик буд, Марями Маҷдалия бар сари қабр омад ва дид, ки санг аз қабр бардошта …

Марқӯс, Боби 5

Шифо ёфтани девона дар Ҷадар. 1. Пас ба он канори баҳр ба сарзамини ҷадариён расиданд. – 2. Чун аз қаиқ берун омад, дарҳол касе ки рӯҳи палид …

Матто, Боби 7

Давоми мавъзаи болои кӯҳ. – Ҳукм накардан дар ҳаққи диггарон. – 1. «Ҳукм накунед, то ки ҳукм карда нашавед; – 2. Зеро ба ҳар роҳ, ки ҳукм кунед, ба …

Румиён, Боби 6

3. Озод шудан аз қуввати гуноҳ ва мамот. – 1. Пас чӣ гӯем? Оё дар гуноҳ бимонем, то ки файз зиёд шавад? Ба ҳеҷ ваҷҳ. – 2. Мо, ки нисбат ба гуноҳ…

Аъмол, Боби 9

Имон овардани Шоул. – 1. Шоул, ки ҳанӯз таҳдид ва қатл бар шогирдони Худованд меангехт, назди саркоҳин рафт – 2. Ва аз ӯ номаҳо барои куништҳои …

Марқӯс, Боби 6

Исо аз нав дар Носира. – 1. Аз он ҷо баромада, ба зодгоҳи Худ омад, ва шогирдонаш аз ақиби Ӯ омаданд. – 2. Чун рӯзи шанбе расид, дар куништ ба …

Румиён, Боби 7

5. Озодӣ аз шариат ва халосӣ аз низои байни ҷисм ва рӯҳ. – 1. Эй бародарон, магар намедонед, – зеро ба воқифони шариат сухан мегӯям, – ки шариат …

Аъмол, Боби 13

Рӯҳулқудс Павлус ва Барнабборо даъват менамояд. – 1. Дар калисои Антиёхия якчанд нафар анбиё ва муаллимон буданд, чунончи: Барнаббо ва …

Марқӯс, Боби 7

Аҳкоми Худо аз қоидаҳои инсонӣ болотар аст. – 1. Фарисиён ва баъзе китобдонон, ки аз Ерусалим омада буданд, назди Ӯ ҷамъ шуданд; – 2. Ва чун …

Румиён, Боби 8

Ҳаёт дар рӯҳ. – 1. Пас, ҳеҷ маҳкумияте нест барои онҳое ки дар Исои Масеҳ ҳастанд ва на ба ҳасби ҷисм, балки ба ҳасби рӯҳ зиндагӣ …

Аъмол, Боби 17

Барпо шудани калисо дар Таслӯникӣ. – 1. Аз Амфипӯлис ва Аполония гузашта, ба Таслӯникӣ омаданд, ки дар он ҷо куништи яҳудиён буд. – 2. Павлус, аз …

Марқӯс, Боби 8

Сер шудани чор ҳазор нафар. – 1. Дар он рӯзҳо, ки боз мардуми бисёре ҷамъ омада буданд ва барои хӯрдан чизе надоштанд, Исо шогирдони Худро пеш …

Румиён, Боби 9

Роҳҳои мӯъҷизаосои Худо бо Исроил. – 1. Фарзанди Худо будан ба ваъдаҳои Худо асос меёбад, лекин на ба пайдоиши табиӣ. – 1. Дар Масеҳ рост …

Аъмол, Боби 28

… (ояти 1-15) – Павлус дар Рум ва хизматгузории ӯ. – 16. Вақте ки ба Рум расидем, мирисад бандиёнро ба сипаҳсолор супурд, аммо ба Павлус иҷозат …

Марқӯс, Боби 9

Дигаргун шудани Худованд. – 1. Ва ба онҳо гуфт: “Ба ростӣ ба шумо мегӯям: аз истодагон дар ин ҷо баъзе ҳастанд, ки то Малакути Худоро, ки бо …

Румиён, Боби 10

Ҳар кӣ  имон оварад ва Худовандро мехонад, наҷот хоҳад ёфт. – 1. Эй бародарон! Орзуи дили ман ва дуои ман назди Худо барои Исроил ин аст, ки …

Марқӯс, Боби 10

  – Қонуни Исо дар бораи талоқ. – 1. Аз он ҷо баромада, ба он сӯи Ӯрдун, ба ҳудуди Яҳудо омад. Боз мардум назди Ӯ шитофтанд; ва Ӯ, аз рӯи…

Румиён, Боби 11

На тамоми Исроил сангдил хоҳад шуд. – 1. Пас, ман мегӯям: магар Худо қавми Худро рад кардааст? Ба ҳеҷ ваҷҳ. Зеро ки ман ҳам исроилӣ, аз насли …

Марқӯс, Боби 11

Ба Ерусалим бо тантана ворид шудани Исо. – 1. Чун наздики Ерусалим, ба Байт-Фоҷӣ ва Байт-Ҳинӣ, бар кӯҳи Зайтун расиданд, Ӯ ду шогирди Худро …

Румиён, Боби 12

Ҳаёти имондорон хизматгузoрӣ ба Худост. – 1. Пас, шуморо, эй бародарон, ба марҳамати Худо даъват менамоям, ки ҷисмҳои худро ҳамчун қурбонии …

Марқӯс, Боби 12

Масал дар бораи токдорони бадкор. – 1. Пас бо масалҳо ба онҳо оғози сухан намуда, гуфт: “Касе ток шинонд, деворе гирдаш кашид, чархуште сохт, …

Румиён, Боби 13

Имондор ва ҳукуматдорон. – 1. Ҳар шахс бояд ба ҳокимиятҳои боло итоат кунад; зеро ҳеҷ ҳокимияте нест, ки аз Худо набошад, ва ҳокимиятҳои …

Марқӯс, Боби 13

Дар бораи омадани Исо. – Заволи маъбад. – 1. Чун Исо аз маъбад мебаромад, яке аз шогирдонаш ба Ӯ гуфт: “Эй Устод! Бингар, чӣ навъ сангҳо ва чӣ …

Румиён, Боби 14

Дар бораи касони сустимон ва қавиимон. – 1. Дар бораи лутфу марҳамат ба сустиҳои дигарон. – 1. Касеро, ки дар имон суст аст, қабул кунед бе он ки …

Марқӯс, Боби 14

Суиқасд ба муқобили Исо. – 1. То иди фисҳ ва фатир ду рӯз монда буд; саркоҳинон ва китобдонон дар тараддуди он буданд, ки чӣ сон бо ҳила Ӯро …

Румиён, Боби 15

4. Ҳар яке ба бародараш бар ҳасби намунаи Масеҳ мадад бирасонад. – 1. Ва мо, ки тавоно ҳастем, бояд сустиҳои нотавононро бардорем ва толиби …

Марқӯс, Боби 15

Исо ба ҳузури Пилотус. – 1. Бомдодон фавран саркоҳинон бо пирон ва китобдонон ва тамоми шӯрои пирон машварат карданд ва Исоро баста бурданду …

Румиён, Боби 16

3. Маъруфӣ кардани Фубӣ. – 1. Хоҳари мо Фубиро, ки ходимаи калисои Канхария аст, ба шумо маъруфӣ менамоям, – 2. То ки вайро ба хотири Худованд, ба …

Марқӯс, Боби 16

Эҳёи Исо ва воқеаҳои ин рӯз – 1. Баъд аз гузаштани шанбе, Марями Маҷдалия ва Маряме ки модари Яъқуб буд, ва Салӯмит ҳанут хариданд, то рафта …

4. Юҳанно

Чорум китоби Инҷил: Инҷили Юҳанно Тарҷумонҳо: Мордехай бен-Ҳиё Бачаев ва Кемал. Е. Алтай

2. Хуруҷ

Дуюм китоби Таврот: Китоби Хуруҷ Тарҷумонҳо: Мордехай бен-Ҳиё Бачаев ва Кемал. Е. Алтай

22. 1 Тимотиюс

Бисту дуюм китоби Инҷил: Номаи якуми Павлус ба Тимотиюс Тарҷумонҳо: Мордехай бен-Ҳиё Бачаев ва Кемал. Е. Алтай

1. Ҳастӣ

Якум китоби Таврот: Китоби Ҳастӣ Тарҷумонҳо: Мордехай бен-Ҳиё Бачаев ва Кемал. Е. Алтай

3. Ибодат

Сеюм китоби Таврот: Китоби Ибодат Тарҷумонҳо: Мордехай бен-Ҳиё Бачаев ва Кемал. Е. Алтай

4. Ададҳо

Чорум китоби Таврот: Китоби Ададҳо Тарҷумонҳо: Мордехай бен-Ҳиё Бачаев ва Кемал. Е. Алтай

6. Еҳуша

Шашум китоби Таврот: Китоби Еҳуша Тарҷумонҳо: Мордехай бен-Ҳиё Бачаев ва Кемал. Е. Алтай

7. Доварон

Ҳафтум китоби Таврот: Китоби Доварон Тарҷумонҳо: Мордехай бен-Ҳиё Бачаев ва Кемал. Е. Алтай

Ҳамчун PDF

як лаҳза интизор шавед

Мақоларо ҳамчун PDF тамошо кардан

ТАМОШО

Мақоларо ҳамчун PDF боргирӣ кардан

БОРГИРӢ

Scroll Up