Menu Schließen

1 > 51 - 100

Чун Туӣ Чӯпони некӯ баҳри ман
Чун шарорату гуноҳ карда дунёро табоҳ
Шоҳи шоҳон, Соҳиби ҳастӣ
Вақти дуо, вақти дуо
Шунидам аз касе ман
Гар аз гуноҳ озодӣ мехоҳӣ
Гар дар ин дунё ҳамеша оташ
Шоҳ, Ҳукмрони мулки аъло
Ба Исо бигӯй, ба Исо бигӯй
Ҷонам дар осмон, назди Худованд
Бишуд рӯзу инак шаб ояд канор
Эй тозадилон, шод бошед
Дар дастаи пирӯзи Масеҳ
Эй Ёри меҳрубонам
Дар замин ҳангоми шомгоҳон
Дар зиндагиям хаймае дорам
Эй Дӯст, биё, роҳати ин қалби...
Оре, Масеҳ, бозгашт намо
Ин қалби нолон хоҳони шодист
Ташнаи вуҷудам
Эй, ки ту аз баҳри дуо омадаӣ
Ӯ Исо буд, Ӯ Худо буд!
Шодиву озодӣ зи Ту!
Мақомам басо олӣ аст
Аз чӣ тарсам, эй Худованд
Эй муқаддасон, эй қавми Худо
Чашмаҳои оби ҳаёт аз файзи Исо
Эй Мунҷӣ, эй Меҳри ҷаҳон
Эй Наҷоткору Шоҳи ман
Эй осмон, букшой дар, ороиши нав деҳ
Эй Раб Исо, Ту лоиқӣ
Ту, эй рӯҳ, ар гузар кардӣ
Эй Масеҳ, эй Масеҳ
Эй солеҳон, дар Худо шодӣ намоед
Эй Уршалими осмонӣ
Дар шаби охир бо шогирдон
Эй фарзандони Нур
Дар шаби тори зулмонӣ
Эй Холиқи арзу само
Эй Холиқи ягона
Мужда дорам
Эй Худованд, ваъдаҳои Ту
Эй Чӯпони некӯ
Эй Чашмаи меҳр, эй Падар!
Хавфи рӯз маро ҳарчанде ки бошад
Дили сангиро бардор
Ба номат ҳалелуёҳ ҳама хонем, Масеҳо
Эй Шоҳи шоҳони ҷаҳон
Домод меояд, ин аст умеди мо
Дунёи гумроҳ буд дар торикистон

2 > 101 - 150

Як рӯз ин дунё барои ман
Дурӯзаи умрам шуда чун нақш
Ин ҷаҳон пур аз шайтону...
Як шабе бо гуфтаҳои пайғамбар
Қуддус, қуддус Худованд
Ҳазрати Исо, Худованди ҷаҳон
Ҳалелуёҳ, ҳамдаш кунем
Замон ба камол расид
Замин, эй Худованд, аз они Туст! Забур 23
Зебоии Исо, кош дар ман тобӣ
Зиреҳе, ки Худо муҳайё сохтааст
Зи рӯзи азал Калом буд
Ҳалелуёҳ, ҳамдаш кунам
Диҳед муждаи сулҳу оштӣ
Исо - Умедам, Умеди ҷонам!
Ҳастии ман фидои Ту
Нахоҳам дар дунё ҷудо зи Ту бошам
Ӯ Султон аст, Султон
Масеҳ, ба Ту мӯҳтоҷам
Ӯ ин ҷост, Ӯ ин ҷост, Ӯ ин ҷост!
О! Ин гулҳои зебои зиндагӣ
Бо шарирон машварат кардан Забур 1
Исои Масеҳ маслуб гардид барои мо
Исо Масеҳ мавлои ман
Исои Масеҳ, пеши Худ моро талаб намо
Масеҳ, Масеҳ, Масеҳ, мо туро дӯст дорем!
Худоеро таборак бихон Забур 112
Масеҳ, ки Туӣ нурам, рӯ сӯи Ту орам
Гар лутфи Худо набуд Забур 123
Исои хуб хоҳад омад
Сад шукр, ки моро баракат Забур 66
Исо - номи аз ҳама баланд
Исо, дӯсти равонам
Туӣ умеду зиндагиям, Масеҳо
Умеди мо, Масеҳ, Туӣ
Исо - чӣ хел номи зебо!
Ишқи тоза дар дилам пайдо кун
Каломат, Каломи поки ишқат
Каломат мегӯяд, дӯст бувад...
Шамшери Рӯҳ дар даст
Шӯришу исён чаро... Забур 2
Карам намо, эй Худо
Эй Худои ман, фаромӯшам Забур 12
Номат, ки шукӯҳи ҷовидон... Забур 8
Худоям замину замон офарид Забур 18
Лаҳзаҳои ширин бахшида Худованд
Ҳар касе к-ӯ хидмати ҳамсоя Забур 14
Худоям, ки некӯ шубони ман аст Забур 22
Ман то абад ором гардам
Покиву парҳезгорӣ пеша кун Забур 23

3 > 151 - 200

Туӣ, Парвардигоро Забур 26
Масеҳ, ки Туӣ нурам, рӯ сӯи Ту орам
Масеҳ, эй Мазҳари ҳастӣ!
Худоё, зеҳну фикрамро фаро гир
Масеҳ маҳбубам, Масеҳ аст дӯстам
Масеҳо - Шоҳаншоҳи меҳру муҳаббат
Худоро гиромӣ бидорӣ агар Забур 127
Ҷаҳонро бо чунин ҳусну тароват
Ба ихлосу муҳаббат ҳар шабу Забур 129
Масеҳо, эй фурӯғи мулки ҳастӣ!
Маҳбуби манӣ, сурати Ту...
Медонӣ Ту роҳ, гарчи ман надонам
Мехоҳам бо Ту бошам
Дар васфи Худо шому саҳар Забур 150
Мисли бод будам саргардон
Дар хонаи муқаддас Забур 150
Мо аскари Исо Масеҳ
Номат бузург аст, эй Худо Забур 8
Эй Зоти бечун, эй Худо Забур 28
Мо масеҳӣ ҳастем, Ӯро мепарастем
Ин ҳадя бар мо аз Худо
Пинҳон макун аз чашми Худо Забур 31
Дар шаъни Худои худ ҳамеша Забур 32
Эй манбаи нур, эй Худо
Мо ҳавасро зери по бинҳодаем
Ҳамчу оҳу медавам Забур 41
Моҳигир, эй моҳигир
Мужда бодо, ки нав шуд саросар ҷаҳон
Пок соз гуноҳамро!
Ёрону дӯстони гиромӣ, ба по шавед
Ба ҳангоми сахтиву... Забур 45
Ҷалол бар номаш барои файзаш
Эй Шоҳи мо, ороми ҷонӣ, боз ой!
Худоё, бубахшо гуноҳи маро Забур 50
Бо Ту он ҳама сарчашмаҳо!
Як шаб танҳои танҳо ғарқ будам
Эй Худои ман Забур 62
Ба дил гуфтам, чаро... Забур 72
Олам шуда бас торик
Ту эй бандаи ҷаҳлу дар қайди исён
Дилам шавқи Ту дорад Забур 83
Дидори Ӯ бошад яқин
Нури Худоӣ, нури Худоӣ
Омад Масеҳ андар ҷаҳон
Дари дилатро воз кун
Омадӣ, хуш омадӣ
Меҳру пурасрори Исо
Аз азал будиву ҳастӣ... Забур 89
Дар паноҳи Зоти Ҳақ Забур 90
Ба назди пок Яздон шав ту хомӯш

4 > 201 - 239

Оре, тарк кардӣ баҳрам
Оре, Чӯпони некӯ, биё!
То ба кай, то ба кай, то ба кай
Рӯ оваред, эй мардумон Забур 99
Худовандо, дили мо шод аз Ту
Худованди бомеҳру шафқат, Масеҳ
Худовандо, муборак бод... Забур 102
Мехоҳам боз ҳам гӯям
Маро дар осмон як ёр бошад
Парвардигори меҳрубон
Якшанбе рӯзи тантана аст
Пирӯзӣ бар марг аён шуд
Наздик шавам бар Ту, наздик шавам!
Эй, ки Туӣ сарвари некӯи ман
Оре, Ӯ бардошт борам
Раҳбарам Ӯст, раҳбарам Ӯст
Масеҳ ҳаёту Масеҳ аст нурам
Каломатро чӣ сон дӯст дорам
Бишкан ин қолиби дили ман
Худованди ҷон чӯпони ман аст!
Инсони ғофил, Масеҳ чӣ хуб аст
Бишнав, ҳотиф сароид...
Эй Ахтари ҷовиди мо
Шукри Худованди кариму ғафур
Сухан гӯям агар бо ҳар забоне
Худованди ман, ба шабоҳатат
Худоро ҳамд гӯед
Худовандро ситоиш кунад ҷони ман
Агар Худованд байтро насозад Забур 126
Ман Худовандро дидам андар...
Асирони Сионро баргардонд Худо Забур 125
Аё бандагони Ӯ, Худовандро ситоед Забур 133
Ҳамд гӯям Раббро, эй мардумон Забур 110
Хушо ҳоли касоне ки ростроҳ ҳастанд Забур 118:1-16
Ба касони дудила ман кина дорам Забур 118:113-128
Худо намегузорад, ки пойи ту билағжад Забур 120
Чун равғани нек бар сар Забур 132
Парвардигор некӯст, Ӯро ситоед Забур 135
Эй Падари осмонӣ

1 - 239

Агар Исо ҳазорон бори дигар
Исои Масеҳ мегӯяд
Ӯ дар ин маҷлис нишаста
Танҳову саргарнонӣ
Танҳо Исо бошад Соҳиби дилам
Хуни Исо қатра-қатра аз салиб
Аз рӯзе Худои ман, Худои ман
Ту ҳастӣ Худои воҷибулвуҷуд
Аз ҷону дил хоҳам Туро, Масеҳ
Акнун омадаем ба ҳузурат, Масеҳо
Амон дар вафодории Худо
Исо омадааст
Ту нури ман, ҳаёти ман!
Ту Худои ман, майлам сӯи Туст
Худовандо, Ту огоҳӣ зи андак орзуи ман
Аз ҳар айб Туӣ ҷудо
Ба номи Худованди ҷонофарин
О, Ту бузург, Ту зебоиву бузург
Худовандро бо шодӣ сароед
Худовандро ҳамд бигӯед, зеро ки некӯст
Барои атоҳои беҳадди Ту
Бар сари теппае, берун аз Уршалим
Худованд чӯпони ман аст Забур 22
Баҳри фардо наандешам, имрӯз бо Ӯ роҳ равам
Эй Худованд, эй Худованд, зуд биё!
Пас бояд сароям, Худоям некӯст
Дуо карданро ёд деҳ, Худоё
Биёед, барои Худованд
Биёед, биёед пеши Худованд Исо
Биёед бо ҳам якдилу яковоз
Ҷонам хонад он гоҳ бар Ту, Худо
Худоё, Ту Худои ман ҳастӣ Забур 62:2,3
Бимон бо ман, Худои меҳрубон
Бичашеду бубинед, ки Худованд некӯст
Худо паноҳу қуввати ман аст
Чун Ӯ зинда аст, аз фардо натарсам
Боди наврӯз вазид
Тақдим намоем худро бо ҳамд
Боз меоям, Худовандо, назди Ту
Хушо ҳоли он касон
Чун бар чӯбе, ки мехкӯб шудаӣ
Чун бар Ӯ менигарам бо ашқҳо
Чун Исо, шоҳи шоҳон
Бошад паноҳи мо Худо Забур 45
Чунон ки оҳу барои наҳрҳои об Забур 41:2,3
Бо қуввати Рӯҳат, эй Масеҳо
Боғи Ҷатсимониро бинед
Чу сармасти Масеҳам ман
Масеҳо, Масеҳо, нурат...
Вақте Исо, шоҳи шоҳон
Чун Туӣ Чӯпони некӯ баҳри ман
Чун шарорату гуноҳ карда дунёро табоҳ
Шоҳи шоҳон, Соҳиби ҳастӣ
Вақти дуо, вақти дуо
Шунидам аз касе ман
Гар аз гуноҳ озодӣ мехоҳӣ
Гар дар ин дунё ҳамеша оташ
Шоҳ, Ҳукмрони мулки аъло
Ба Исо бигӯй, ба Исо бигӯй
Ҷонам дар осмон, назди Худованд
Бишуд рӯзу инак шаб ояд канор
Эй тозадилон, шод бошед
Дар дастаи пирӯзи Масеҳ
Эй Ёри меҳрубонам
Дар замин ҳангоми шомгоҳон
Дар зиндагиям хаймае дорам
Эй Дӯст, биё, роҳати ин қалби...
Оре, Масеҳ, бозгашт намо
Ин қалби нолон хоҳони шодист
Ташнаи вуҷудам
Эй, ки ту аз баҳри дуо омадаӣ
Ӯ Исо буд, Ӯ Худо буд!
Шодиву озодӣ зи Ту!
Мақомам басо олӣ аст
Аз чӣ тарсам, эй Худованд
Эй муқаддасон, эй қавми Худо
Чашмаҳои оби ҳаёт аз файзи Исо
Эй Мунҷӣ, эй Меҳри ҷаҳон
Эй Наҷоткору Шоҳи ман
Эй осмон, букшой дар, ороиши нав деҳ
Эй Раб Исо, Ту лоиқӣ
Ту, эй рӯҳ, ар гузар кардӣ
Эй Масеҳ, эй Масеҳ
Эй солеҳон, дар Худо шодӣ намоед
Эй Уршалими осмонӣ
Дар шаби охир бо шогирдон
Эй фарзандони Нур
Дар шаби тори зулмонӣ
Эй Холиқи арзу само
Эй Холиқи ягона
Мужда дорам
Эй Худованд, ваъдаҳои Ту
Эй Чашмаи меҳр, эй Падар!
Эй Чӯпони некӯ
Хавфи рӯз маро ҳарчанде ки бошад
Дили сангиро бардор
Ба номат ҳалелуёҳ ҳама хонем, Масеҳо
Эй Шоҳи шоҳони ҷаҳон
Домод меояд, ин аст умеди мо
Дунёи гумроҳ буд дар торикистон
Як рӯз ин дунё барои ман
Дурӯзаи умрам шуда чун нақш
Ин ҷаҳон пур аз шайтону...
Як шабе бо гуфтаҳои пайғамбар
Қуддус, қуддус Худованд
Ҳазрати Исо, Худованди ҷаҳон
Ҳалелуёҳ, ҳамдаш кунем
Замон ба камол расид
Замин, эй Худованд, аз они Туст! Забур 23
Зебоии Исо, кош дар ман тобӣ
Зиреҳе, ки Худо муҳайё сохтааст
Зи рӯзи азал Калом буд
Ҳалелуёҳ, ҳамдаш кунам
Диҳед муждаи сулҳу оштӣ
Исо - Умедам, Умеди ҷонам!
Ҳастии ман фидои Ту
Нахоҳам дар дунё ҷудо зи Ту бошам
Ӯ Султон аст, Султон
Масеҳ, ба Ту мӯҳтоҷам
Ӯ ин ҷост, Ӯ ин ҷост, Ӯ ин ҷост!
О! Ин гулҳои зебои зиндагӣ
Бо шарирон машварат кардан Забур 1
Исои Масеҳ маслуб гардид барои мо
Исо Масеҳ мавлои ман
Исои Масеҳ, пеши Худ моро талаб намо
Масеҳ, Масеҳ, Масеҳ, мо туро дӯст дорем!
Худоеро таборак бихон Забур 112
Масеҳ, ки Туӣ нурам, рӯ сӯи Ту орам
Гар лутфи Худо набуд Забур 123
Исои хуб хоҳад омад
Сад шукр, ки моро баракат Забур 66
Исо - номи аз ҳама баланд
Исо, дӯсти равонам
Туӣ умеду зиндагиям, Масеҳо
Умеди мо, Масеҳ, Туӣ
Исо - чӣ хел номи зебо!
Ишқи тоза дар дилам пайдо кун
Каломат, Каломи поки ишқат
Каломат мегӯяд, дӯст бувад...
Шамшери Рӯҳ дар даст
Шӯришу исён чаро... Забур 2
Карам намо, эй Худо
Эй Худои ман, фаромӯшам Забур 12
Номат, ки шукӯҳи ҷовидон... Забур 8
Худоям замину замон офарид Забур 18
Лаҳзаҳои ширин бахшида Худованд
Ҳар касе к-ӯ хидмати ҳамсоя Забур 14
Худоям, ки некӯ шубони ман аст Забур 22
Ман то абад ором гардам
Покиву парҳезгорӣ пеша кун Забур 23
Туӣ, Парвардигоро Забур 26
Масеҳ, ки Туӣ нурам, рӯ сӯи Ту орам
Масеҳ, эй Мазҳари ҳастӣ!
Худоё, зеҳну фикрамро фаро гир
Масеҳ маҳбубам, Масеҳ аст дӯстам
Масеҳо - Шоҳаншоҳи меҳру муҳаббат
Худоро гиромӣ бидорӣ агар Забур 127
Ҷаҳонро бо чунин ҳусну тароват
Ба ихлосу муҳаббат ҳар шабу Забур 129
Масеҳо, эй фурӯғи мулки ҳастӣ!
Маҳбуби манӣ, сурати Ту...
Медонӣ Ту роҳ, гарчи ман надонам
Мехоҳам бо Ту бошам
Дар васфи Худо шому саҳар Забур 150
Мисли бод будам саргардон
Дар хонаи муқаддас Забур 150
Мо аскари Исо Масеҳ
Номат бузург аст, эй Худо Забур 8
Эй Зоти бечун, эй Худо Забур 28
Мо масеҳӣ ҳастем, Ӯро мепарастем
Ин ҳадя бар мо аз Худо
Пинҳон макун аз чашми Худо Забур 31
Дар шаъни Худои худ ҳамеша Забур 32
Эй манбаи нур, эй Худо
Мо ҳавасро зери по бинҳодаем
Ҳамчу оҳу медавам Забур 41
Моҳигир, эй моҳигир
Мужда бодо, ки нав шуд саросар ҷаҳон
Пок соз гуноҳамро!
Ёрону дӯстони гиромӣ, ба по шавед
Ба ҳангоми сахтиву... Забур 45
Ҷалол бар номаш барои файзаш
Эй Шоҳи мо, ороми ҷонӣ, боз ой!
Худоё, бубахшо гуноҳи маро Забур 50
Бо Ту он ҳама сарчашмаҳо!
Як шаб танҳои танҳо ғарқ будам
Эй Худои ман Забур 62
Ба дил гуфтам, чаро... Забур 72
Олам шуда бас торик
Ту эй бандаи ҷаҳлу дар қайди исён
Дилам шавқи Ту дорад Забур 83
Дидори Ӯ бошад яқин
Нури Худоӣ, нури Худоӣ
Омад Масеҳ андар ҷаҳон
Дари дилатро воз кун
Омадӣ, хуш омадӣ
Меҳру пурасрори Исо
Аз азал будиву ҳастӣ... Забур 89
Дар паноҳи Зоти Ҳақ Забур 90
Ба назди пок Яздон шав ту хомӯш
Оре, тарк кардӣ баҳрам
Оре, Чӯпони некӯ, биё!
То ба кай, то ба кай, то ба кай
Рӯ оваред, эй мардумон Забур 99
Худовандо, дили мо шод аз Ту
Худованди бомеҳру шафқат, Масеҳ
Худовандо, муборак бод... Забур 102
Мехоҳам боз ҳам гӯям
Маро дар осмон як ёр бошад
Парвардигори меҳрубон